امکان شخصی سازی سناریو خانه هوشمند

امکان شخصی سازی سناریو خانه هوشمند

با داشتن سناریوهای مختلف مطابق سلیقه و عادت روزانه خود به راحتی می توانید همانگونه که می پسندید خانه هوشمند خود را کنترل کنید.